Dit reglement is conform de richtlijnen van de KNVB opgesteld door N.E.C.

Artikel 1

Onderhavige voorwaarden zijn bindend voor een ieder (hierna te noemen ‘toeschouwer’ die op enig moment aanwezig is of rond het Goffertstadion of op multifunctioneel complex De Eendracht of in of rond bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen toegangen en toegangswegen (hierna in totaliteit aangeduid als ‘Goffertstadion’)

Artikel 2

De standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, zijn tevens van toepassing.

Artikel 3

De voorwaarden verstrekking seizoen- of clubkaart zijn tevens van toepassing.

Artikel 4

Het betreden van het Goffertstadion is op eigen risico. N.E.C. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, zelfs niet indien deze het gevolg mocht zijn van enige mate van onachtzaamheid, onjuist of gebrekkig handelen van één of meer van voornoemde instellingen/rechtspersonen.

Artikel 5

Aanwijzingen van de stewards en/of de politie moeten door de toeschouwers te allen tijde worden opgevolgd en zijn bindend. Ter bescherming van de veiligheid van de toeschouwer kunnen toeschouwers worden gefouilleerd. Bij weigering van fouillering kan de toeschouwer worden verwijderd vanuit het stadion van N.E.C.

Artikel 6

Het is een toeschouwer te allen tijde verboden het speelveld te betreden op straffe van de maximale straf die N.E.C. op grond van artikel 28 van dit huishoudelijk reglement kan opleggen.

Artikel 7

Het is verboden het Goffertstadion te betreden of daarin te verblijven terwijl de toeschouwer verkeert onder invloed van alcohol, hard- of softdrugs of in bezit is van alcohol en/of hard- of softdrugs dan wel verkeert onder invloed van of in bezit is van enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedbare stof en waardoor naar het oordeel van de steward, belast met de toegangscontrole, blijkt dat een toeschouwer door onder invloed van of in het bezit te zijn van voornoemde stoffen voor de openbare orde en veiligheid van hem/haar of anderen kan worden gevreesd.

Artikel 8

Wanneer naar het oordeel van N.E.C. blijkt tijdens de wedstrijd dat een toeschouwer zodanig onder invloed is van alcoholhoudende drank of drugs, dat daardoor de openbare orde en veiligheid van hem/haar kan worden bedreigd, zal de betreffende toeschouwer worden verwijderd uit het stadion van N.E.C.

Artikel 9

Het meevoeren, voorhanden hebben of tonen van spandoeken met naar het oordeel van N.E.C. discriminerende, aanstootgevende of kwetsende teksten en/of tekens is ten strengste verboden.

Artikel 10

Het gooien in het Goffertstadion met enig materiaal, vast of vloeibaar, is verboden.

Artikel 11

Bij het aantreffen bij een toeschouwer van kettingen, slag-, steek- of stootwapens, dan wel (naar oordeel van N.E.C. en/of politie) dergelijke ongeoorloofde voorwerpen, zal betreffende toeschouwer worden overgedragen aan de politie.

Artikel 12

Het meevoeren, voorhanden hebben en gebruiken van elke vorm van vuurwerk is verboden. Bij het aantreffen van vuurwerk in welke vorm dan ook bij de fouillering bij de toegangscontrole, wordt door de steward het vuurwerk ingenomen en het vuurwerk en de toeschouwer (tevens bezitter van het vuurwerk) overgedragen aan de politie.

Artikel 13

Bij het constateren in het Goffertstadion van het afsteken van vuurwerk zal de betreffende toeschouwer worden aangehouden door politie of steward en zal proces verbaal worden opgemaakt, de boete opgelegd door de KNVB naar aanleiding van het afsteken van het vuurwerk zal verhaald worden bij de supporter.

Artikel 14

Professionele foto- of filmapparatuur mag niet worden meegenomen door toeschouwers. Persfotografen of fotograferende toeschouwers die foto’s maken ten behoeve van commerciële doeleinden of anderszins dienen vooraf toestemming te krijgen van de persvoorlichter van N.E.C. Het is verboden voor toeschouwers om videocamera’s het stadion mee in te nemen.

Artikel 15

Ongeoorloofde voorwerpen/materialen (o.a. blikjes, flesjes etc.) kunnen door de steward of politie in beslag genomen of ingenomen worden. Ingenomen voorwerpen/materialen kunnen na de wedstrijd bij de betreffende uitgang afgehaald worden tegen inlevering van een bij inname afgegeven bon.

De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen:

 • gevaarlijke voorwerpen, waaronder wapens, messen, glas- en/of blik;
 • eet- en drinkwaren;
 • (soft/hard)drugs en alcohol;
 • giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;
 • (huis)dieren;
 • professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur
 • alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de directie van N.E.C, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.

Artikel 16

Met een geldig toegangsbewijs voorzien van de vereiste controlestroken dan wel een deugdelijk ander schriftelijk bewijs wat men te allen tijde moet kunnen tonen, mag men alleen de sector / of het tribunedeel betreden waarvoor het geldig is. Het is verboden zich op te houden in, of zich te begeven naar een ander gedeelte van het Goffertstadion van N.E.C. of elders plaats te nemen zonder dat dit noodzakelijk is dan op de zitplaats, waarvoor het toegangsbewijs geldig is.

Artikel 17

Alle aanwezige trappen, gangpaden, toegangen en bordessen moeten te allen tijde vrijgehouden worden. Dit geldt tevens voor vluchtroutes, -deuren en -poorten.

Artikel 18

Wanneer men niet plaatsneemt op de zitplaats, waarop het toegangsbewijs recht geeft, kan men na constatering hiervan, door een steward en/of politie om een legitimatie worden gevraagd. Indien men weigerachtig blijft om op de goede plaats te gaan zitten c.q. überhaupt te gaan zitten kan men verwijderd worden uit Goffertstadion. Staan voor de stoel binnen de doelstelling van sfeerverhoging wordt alleen getolereerd in de aangewezen sfeervakken. In voorkomende gevallen kan een stadionverbod het gevolg zijn.

Artikel 19

In het geval de toeschouwer met behulp van zijn/haar seizoen- of clubkaart toegangskaarten koopt, dan wel toegangskaarten laat kopen en deze toegangskaarten vervolgens aan derden verstrekt, dan wel aan derden laat verstrekken blijft de toeschouwer tevens verantwoordelijk voor de gedragingen van de persoon, die met behulp van voornoemde toegangskaart Goffertstadion betreedt. Het is de toeschouwers verboden om de op de voornoemde wijze verkregen toegangskaarten ter beschikking te stellen, c.q. te verkopen aan supporters van de tegenpartij. Het vorenstaande geldt tevens in het geval met behulp van de seizoen- of clubkaart toegangsbewijzen worden gekocht bij een andere instelling dan N.E.C. (waarbij de toeschouwer tevens zelf verantwoordelijk is voor het in ontvangst nemen van de juiste, met de eigen seizoen- of clubkaart gekochte, toegangskaart).

Artikel 19a

In het geval de sponsor met behulp van zijn/haar sponsorschap of business seizoenkaart, toegangskaarten koopt, dan wel toegangskaarten laat kopen en deze toegangskaarten vervolgens aan derden verstrekt, dan wel aan derden laat verstrekken blijft de sponsor tevens verantwoordelijk voor de gedragingen van de persoon, die met behulp van voornoemde toegangskaart het stadion van N.E.C. betreedt. Het is de sponsors verboden om de op de voornoemde wijze verkregen toegangskaarten ter beschikking te stellen, c.q. te verkopen aan supporters van de tegenpartij. Het vorenstaande geldt tevens in het geval met behulp van de business seizoenkaart toegangsbewijzen worden gekocht bij een andere instelling dan N.E.C. (waarbij de sponsor tevens zelf verantwoordelijk is voor het in ontvangst nemen van de juiste, met de eigen business seizoenkaart gekochte, toegangskaart bij voornoemde instelling).

Artikel 20

Sponsors en businessclubleden van N.E.C. zijn verantwoordelijk voor het feit dat hun genodigden op de hoogte zijn van de gedragsregels/kledingregels beschreven in het huishoudelijk reglement. Genodigden worden bestraft als zij het huishoudelijk reglement overtreden.

Artikel 21

Het is de toeschouwer verboden om in het stadion of direct in de omgeving van het stadion handelswaar te verkopen.

Artikel 22

Wanneer men in het bezit is van enige parkeerkaart, uitgegeven door N.E.C. dan dient men bij gebruik van deze kaart, de betreffende kaart bij aankomst te tonen aan de verkeersregelaar. Geconstateerd misbruik van de parkeerkaart leidt tot inname van de parkeerkaart en verval van eventuele rechten.

Artikel 23

Voor de businessruimten in Goffertstadion geldt tevens het ‘huishoudelijk reglement businessruimten Goffertstadion’.

Artikel 24

Wanneer geconstateerd wordt dat een toeschouwer aanwezig is in het Goffertstadion al of niet tijdens een wedstrijd, waarvan de toegang tot het Goffertstadion hem/haar is ontzegd middels een stadionverbod, zal betreffende zich moeten kunnen legitimeren aan N.E.C. en zal hij/zij verwijderd worden uit het Goffertstadion. Dit zal tevens tot gevolg hebben dat de overtreding zal worden gerapporteerd aan de KNVB.

Artikel 25

Als een toeschouwer het stadion van N.E.C. bezoekt, stemt deze ermee in dat het mogelijk is dat video- en audio opnamen worden gemaakt. Na onregelmatigheden, ongevallen of andere gebeurtenissen in het stadion van N.E.C. of in verband met incidenten buiten het stadion waarbij supporters betrokken zijn, kan N.E.C. opnamen aan derden (inclusief politie) ter beschikking stellen.

Artikel 26

Het is toeschouwers verboden zich in het stadion van N.E.C. schuldig te maken aan racisme en/of discriminatie door onder meer spreekkoren.

Artikel 27

Het is niet toegestaan fietsen te plaatsen in of nabij het stadion van N.E.C. waardoor gevaar of hinder kan ontstaan. Aanwijzingen hieromtrent dienen te worden opgevolgd.

Artikel 28

Overtredingen en/of handelingen in strijd met de bepalingen uit onderhavig huishoudelijk reglement worden per overtreding bestraft met een geldboete en/of verwijdering uit het stadion van N.E.C. en/of het opleggen van een stadionverbod, onverminderd het recht van N.E.C. om ontstane schade (ten gevolge van onder meer vernieling, beschadiging, opgelegde boetes door de KNVB door gedrag van supporters etc.) integraal te verhalen op de veroorzaker(s) of andere aansprakelijke.

Je kan deze huisregels ook als .pdf document bekijken of downloaden:

Huisregels Goffertstadion

 

Fanshop algemeen
Sponsor afbeelding
 • Logo van Patrick
 • Logo van In Person
 • Logo van Toyota
 • Logo van Konings & Meeuwissen
 • Logo van Rabobank
 • Logo van Personato
 • Logo van De Wit Schijndel
 • Logo van Voetbalshop
 • Logo van Fox Sports
 • Logo van Eredivisie

Schrijf je in voor de N.E.C. Nieuwsbrief