Een overzicht van de regels

 • Het meenemen van vuurwerk en het meenemen of onder invloed zijn van alcoholische dranken en/of enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedende stof in het stadion is ten strengste verboden.
 • Het is ten strengste verboden in het stadion te gooien met enig voorwerp of vloeistof.
 • Het is verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van N.E.C. film- en/of video-opnamen of andere audiovisuele vastleggingen van thuiswedstrijden van N.E.C. en/of film- en/of video-opnamen of andere audiovisuele vastleggingen van en/of binnen het stadion tijdens evenementen van N.E.C. op welke wijze dan ook te exploiteren, aan derden ter beschikking te stellen of in het openbaar te vertonen. (Een fototoestel met een beperkt zoombereik van 70 mm is toegestaan)

.
 • Het is verboden om vóór, tijdens en na het bijwonen van wedstrijden van N.E.C. wanordelijkheden te veroorzaken, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen. Onder wanordelijkheden wordt in ieder geval verstaan: gedragingen van de houder/gebruiker van een seizoenkaart en/of ander toegangsbewijs, van een wedstrijd waaraan N.E.C. deelneemt, die onder meer (kunnen) leiden tot verstoring van een wedstrijd en/of gevaar voor één of meerdere personen en/of ernstige schade en/of ernstig kwetsen van een bepaalde bevolkingsgroep of perso(o)n(en). Indien naar het uitsluitend oordeel van N.E.C. komt vast te staan dat u wanordelijkheden heeft veroorzaakt, dan wel daarbij direct betrokken bent geweest, dan wel zich aantoonbaar zodanig heeft gedragen dat daardoor de reputatie van N.E.C. wordt geschaad, dan wel de voorwaarden en regels van toepassing op de seizoenkaart 2010/2011 heeft overtreden, zal een stadionverbod worden opgelegd ofwel door de KNVB ofwel door N.E.C., alsmede zal N.E.C. de door haar te lijden schade (waaronder begrepen een door de tuchtcommissie c.q. Commissie van Beroep van de KNVB of de UEFA opgelegde boete) op u verhalen
 • In geval van een door N.E.C. of de KNVB opgelegd stadionverbod en/of inbeslagneming van uw seizoenkaart ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden verbandhoudend met de aanschaf van de seizoenkaarten en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie.
 • Aanwijzingen van de medewerkers van N.E.C. en/of de politie dienen door u onverwijld opgevolgd te worden. U bent verplicht om zich op eerste verzoek van medewerkers van N.E.C. en/of politie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Voornoemde medewerkers en de politie zijn tevens gerechtigd om u te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze, indien nodig, in beslag te nemen.
 • Het is verboden om in het stadion slag-, steek-, stoot-, vuurwapens of andere voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden dan wel als middel om de orde te verstoren, mee te nemen, voorhanden te hebben of te bezitten.
 • Het in bezit zijn, afsteken of voorhanden van vuurwerk/fakkels/gastoeters is ten strengste verboden. Aangezien het afsteken van vuurwerk kan zorgen voor levensgevaarlijke situaties. Tevens is het in bezit zijn/afsteken van vuurwerk/fakkels/gastoeters wettelijk verboden. Op het afsteken van vuurwerk/fakkels staat een stadionverbod van 18 maanden en een boete van € 450,-. N.E.C. krijgt boetes vanuit de KNVB en UEFA als er vuurwerk wordt afgestoken in het stadion.
 • Het meenemen van spandoeken met, in de ogen van stewards, het beveiligingspersoneel en/of politie, discriminerende, commercieel of provocerende teksten is niet toegestaan. Een spandoek mag anderen niet hinderen bij het kijken naar een wedstrijd. Balustradedoeken mogen maximaal 1 meter hoog zijn en dienen aan de balustrade bevestigd te worden.
 • N.E.C. houdt toezicht op de bezoekers van het Goffertstadion onder meer via het gebruik van camera’s. Indien u in strijd handelt met de genoemde Standaardvoorwaarden, kunt u bij de KNVB worden aangemeld voor een stadionverbod.

Zaken die niet mee mogen in het Goffertstadion
Om duidelijkheid te verschaffen over wat bezoekers van de thuiswedstrijden wel en niet mee mogen nemen binnen het stadion is onderstaande lijst opgesteld. Het betreft een opsomming en kan nooit helemaal volledig zijn. Deze lijst is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen op hoofdzaken. Andere zaken zijn altijd ter beoordeling van de aanwezige stewards. Het is natuurlijk heel lastig om een lijst te maken met alle specifieke zaken, maar wij hopen met onderstaande lijst zoveel mogelijk duidelijkheid te hebben verschaft.
Niet toegestaan zijn:

 • flessen;
 • verdovende middelen (alle soorten hard- en soft drugs)
 • voorwerpen voorzien van drijfgassen of andere brandbare vloeistoffen (bijv deodorant, haarlak,alcohol, parfum e.d.)
 • glazen;
 • blikjes;
 • stokken (langer dan 1 meter en met een grotere diameter dan 2 centimeter);
 • spandoeken of andere voorwerpen met, in de ogen van stewards, het
beveiligingspersoneel en/of de politie, discriminerende of provocerende teksten,
afbeeldingen of vormen; 
 • slag-, steek-, stoot- of vuurwapens of andere voorwerpen die als zodanig gebruikt kunnen worden. Bijv paraplu's met een ijzeren of houten punt;
 • vuvuzela's;
 • alle soorten vuurwerk (bijv fakkels, rotjes, rookbommen e.d.);
 • Het is verboden voorwerpen in het stadion mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid of de openbare orde. (bijvoorbeeld één aansteker is geen probleem, wanneer iemand vijf aanstekers bij zich heeft kan dat mogelijk voor andere doeleinden worden gebruikt.)

Bekijk hier het complete huisregelement.

N.E.C. doet een dringend beroep op u om uw club op een positieve wijze te ondersteunen en u te onthouden en afstand te nemen van kwetsende en/of discriminerende spreekkoren/spandoeken. Bij kwetsende en/of discriminerende spreekkoren/spandoeken zal de club het spel direct laten stilleggen en het veld verlaten. N.E.C. tolereert geen enkele wijze van racisme en zal terstond actie ondernemen tegen bezoekers die zich schuldig maken aan welke vorm van racistisch gedrag dan ook.

Indien u de huisregels of de Standaardvoorwaarden van de KNVB overtreedt, kan N.E.C. bij de KNVB melding maken van deze overtreding. De KNVB kan u een (civielrechtelijk) landelijk stadionverbod opleggen. Dit geldt eveneens als u door de politie wordt aangehouden inzake een voetbalgerelateerde wetsovertreding, bijvoorbeeld rondom het stadion. De KNVB zal de overtreder op de hoogte stellen van het verbod middels een deurwaardersexploot. Naast een landelijk stadionverbod kan N.E.C. beslissen om overtreders voor een bepaalde duur de toegang te ontzeggen middels een lokaal verbod.

Inhoud Stadionverbod
Indien u een stadionverbod heeft, mag u geen uit- en thuiswedstrijden van N.E.C. bezoeken die gespeeld worden in de competitie, het KNVB bekertoernooi en in de voorbereiding. Daarnaast wordt u de toegang tot de toegangswegen van het Goffertstadion, het Supportershome en Trainingscomplex De Eendracht ontzegd van 4 uur voor de wedstrijd tot 4 uur na de wedstrijd. Indien u hier toch aanwezig bent, maakt u zich schuldig aan huisvredebreuk en wordt de duur van het stadionverbod verdubbeld.

Richtlijnen KNVB
Klik hier voor de richtlijnen van de KNVB (PDF-bestand).

De KNVB legt landelijke stadionverboden op aan supporters die zich bij of rondom voetbalwedstrijden – kort gezegd – misdragen. De bevoegdheid tot het opleggen van landelijke stadionverboden is vastgelegd in de Standaardvoorwaarden van de KNVB. De Standaardvoorwaarden kunnen worden beschouwd als algemene voorwaarden en worden van toepassing bij de koop van een toegangskaartje voor een wedstrijd in het betaald voetbal of bij de aanschaf van een seizoenskaart. Doordat de bevoegdheid voor het opleggen van landelijke stadionverboden is gebaseerd op deze voorwaarden, is een contractuele relatie vereist tussen de KNVB en de supporter aan wie de KNVB een stadionverbod wil opleggen. Gebleken is dat deze contractuele relatie tussen de KNVB en de supporter lang niet altijd bestaat. In dat geval baseert de KNVB de bevoegdheid tot het opleggen van een landelijk stadionverbod op de volmacht.De betaaldvoetbalorganisaties hebben de KNVB gemachtigd om hun recht om personen de toegang tot hun stadion te ontzeggen (op grond van het zogeheten huisrecht) uit te oefenen. Hierdoor is de KNVB in staat om – zelfs indien geen sprake is van een contractuele relatie tussen de KNVB en een supporter – een landelijk stadionverbod op te leggen.

Indien u een landelijk stadionverbod opgelegd heeft gekregen en u bent van mening dat dit onterecht is, kunt u bezwaar aantekenen bij de KNVB, Commissie Stadionverboden. In het deurwaardersexploot staat vermeld hoe en waar u dit kunt doen.

Indien u de huisregels of de standaardvoorwaarden van de KNVB overtreedt, ontvangt u van N.E.C. een uitnodiging voor de commissie stadionverboden. Bij het niet verschijnen voor de commissie stadionverboden na een uitnodiging zal leiden tot blokkering van de S(CC) en een nieuwe oproep. Mocht hier nogmaals geen gehoor aan gegeven worden zal de consequentie/sanctie opgelegd worden nav de uitnodiging en is er geen mogelijkheid tot hoor en wederhoor.Deze commissie komt maandelijks bijeen.

Deze commissie bestaat uit 4 personen.

 • Onafhankelijke voorzitter
 • Manager Operations N.E.C.
 • Veiligheidscoördinator N.E.C.
 • Voetbalcoördinator Politie Gelderland-Zuid

Naar aanleiding van het gesprek zal de commissie uiteindelijk beslissen of er vervolgstappen genomen zullen worden. Zo’n stap kan zijn het opleggen van een landelijke stadionverbod, een lokaal stadionverbod, trajectbegeleiding middels het preventief supportersproject Overenthousiast of het bieden van de mogelijkheid tot het volgen van een alternatief traject. N.E.C. kan landelijke stadionverboden opgelegd door de KNVB niet ongedaan maken. Ze zijn namelijk opgelegd vanuit de KNVB, en de voetbalbond heeft te allen tijden het laatste woord. N.E.C. heeft ook geen invloed op eventuele opgelegde boetes door de KNVB.

Supporters die een gesprek met de Commissie Stadionverboden hebben kunnen voor advies contact op nemen met het supportersproject Overenthousiast. Het preventief supportersproject Overenthousiast begeleidt en adviseert supporters die een uitnodiging voor de commissie stadionverboden hebben ontvangen, een stadionverbod opgelegd hebben gekregen of mogelijkheden met betrekking tot het uitvoeren van een alternatieve straf willen bespreken met de commissie stadionverboden van N.E.C.

Wanneer een supporter een stadionverbod opgelegd heeft gekregen, dient hij bij de club een recente pasfoto in te leveren. Ook dit kan via de supporterscoördinator van het preventief supportersproject. De supporterscoördinator is te bereiken op het nummer 06-22829115.

Alternatieve straf
In samenspraak met de betreffende supporter, N.E.C. en de KNVB kan besproken worden over te gaan tot een alternatieve straf waardoor de supporter zijn opgelegde sanctie mag omzetten in een alternatieve straf. Een alternatieve straf is uiteraard wel een eenmalige kans en niet bedoeld voor recidivisten. Het onvoorwaardelijke stadionverbod zal na het uitvoeren van de alternatieve straf omgezet worden naar een voorwaardelijk stadionverbod.

Google+