Algemene voorwaarden

DAGKAART(EN)/TICKETS VOORWAARDEN N.E.C. B.V.

De verkoop en/of afgifte van wedstrijdtickets/toegangsbewijzen geschiedt onder de door de KNVB bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerde Standaardvoorwaarden. Deze voorwaarden welke bindend zijn voor de koper en/of ontvanger en mogelijke opvolgende houder(s) dezes.

Op schriftelijk verzoek worden de Standaardvoorwaarden kosteloos toegezonden. Met uitzondering van bepaalde artikel 5 lid 1 van de Standaardvoorwaarden, is het tevens verboden dit toegangsbewijs aan te bieden, (door) te verkopen en/of te geven. Tevens zijn de huisregels van N.E.C. van toepassing. Voornoemde voorwaarden en huisregels bepalen in elk geval:

1. Het is verboden in en/of rondom het Goffertstadion wanordelijkheden te veroorzaken van welke aard dan ook, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen.

2. Het betreden van het stadion geschiedt geheel op eigen risico.

3. Het is ten strengste verboden om:

· Etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedende stof mee te nemen;

· Wapens of andere voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden in bezit te hebben;

· Vuurwerk mee te nemen, voorhanden te hebben en/of te gebruiken;

En om:

· In het stadion met enig voorwerp of vloeistof te gooien;

· Via erkende verkooppunten verkregen kaarten aan derden te verkopen (uitsluitend bij erkende verkooppunten gekochte kaarten zijn geldig);

· In het stadion gemaakte audiovisuele opnamen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van N.E.C. B.V. op welke wijze dan ook te exploiteren, aan derden ter beschikking te stellen of in het openbaar te vertonen.

4. Aanwijzingen van de medewerkers van N.E.C. B.V. en/of het Goffertstadion en/of de politie dienen onverwijld opgevolgd te worden. De houder/gebruiker is verplicht om zich op eerste verzoek te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en zich desgevraagd te laten fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze, indien nodig in beslag te laten nemen. Het negeren/tegenwerken van bovenstaande kan betekenen dat toegang tot het Gofferstadion ontzegt wordt.

5. N.E.C. B.V. en/of het Goffertstadion en/of de KNVB hebben het recht om de houder/gebruiker onmiddellijk de toegang voor een bepaalde periode tot het Stadion te (doen) ontzeggen, dan wel ander maatregelen te treffen die N.E.C. B.V. en/of de KNVB dienstig acht. Indien de KNVB een stadionverbod oplegt zal tevens een boete van € 450,- worden opgelegd. Een eventuele boete vanuit N.E.C. wordt per strafzaak bekeken en individueel opgelegd.

Er wordt uit veiligheidsoverwegingen en opsporingsdoeleinden gebruik gemaakt van cameratoezicht. Hier kan geen bezwaar tegen gemaakt worden.

6. Verkoop van wedstrijdtickets/toegangsbewijzen van N.E.C. B.V. geschiedt via de officiële kanalen van N.E.C. zoals website, social media kanalen en/of via de ticketbalie van het Goffertstadion. Alle verkopen vallen onder de algemene voorwaarden van N.E.C. en hierbij is de Europese consumentenwetgeving van toepassing. Consumenten hebben op basis van deze wetgeving in principe een wettelijke bedenk- en herroepingstermijn voor bepaalde online gekochte producten of diensten. Deze termijn is echter niet van toepassing op vrijetijdsdiensten die op een specifieke datum of binnen een specifieke periode zijn/worden geleverd. Die uitzondering geldt voor alle tickets van N.E.C. B.V. waardoor gebruikers na aanschaf van de wedstrijdtickets/toegangsbewijzen niet van gedachten kunnen veranderen en hun herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen voor het terugvragen van gemaakte kosten/ticketgelden.